Selvitykset

Reneco on tehnyt muun muassa seuraavia selvityksiä. Raportin kuvaa klikkaamalla saat ladattua kyseisen raportin luettavaksesi. Osa raporteista on luottamuksellisia.

Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva

Selvitys verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturvasta tehtiin Energiateollisuuden tarpeeseen löytää hyviä käytäntöjä ja teknisiä ratkaisuja tietoturvan varmistamiseen. Työ kanavoitiin Sähköntutkimuspoolin (ST-poolin) kautta.

Selvityksessä keskityimme sähkönjakeluverkon käyttötoiminnan tieto- ja tietoliikennejärjestelmien tietoturvaan. Perehdyimme hyvin laajasti kansainvälisiin ja kotimaisiin aineistoihin ja standardeihin tietoturvasta. Sen lisäksi haastattelimme energia-alan avainhenkilöitä, järjestelmätoimittajia ja viranomaisia. Tulokset koottiin yhteenvetoraporttiin.

Selvityksen tuloksena syntyneessä raportissa käsitellään tietoturvauhat ja niihin liittyviä riskejä ja tietoturvan nykytilannetta sekä ohjeita ja käytännön toimenpiteitä turvallisen verkostoautomaation rakentamiseksi.

Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä

Energiateollisuus halusi koota hyviä käytäntöjä, joita jakeluverkkoyhtiöt voivat hyödyntää kehittäessään omaa toimintaansa sähkönjakelun suurhäiriössä.

Selvityksessä haastattelimme lähes kolmeakymmentä jakelu- ja kantaverkkoyhtiöiden ja urakoitsijoiden avainhenkilöä sekä materiaalitoimittajan, median, pelastuslaitoksen, järjestelmätoimittajien, Ilmatieteenlaitoksen ja vakuutusyhtiön edustajaa. Haastattelujen perusteella kokosimme kuvaukset varautumisesta, toiminnasta suurhäiriötilanteessa ja jälkitöistä.

Selvityksen tuloksena olevassa raportissa on käsitelty suurhäiriötoimintaa kokonaisuutena, sekä erikseen suurhäiriötoiminnan johtamista, viestintää, asiakaspalvelua ja resurssien hallintaa. Kaikista aihealueista on tuotu esiin hyviä käytäntöjä.

Onnistu tietojärjestelmän hankinnassa ja käyttöönotossa

Tietojärjestelmien hankinnoissa ja käyttöönotoissa oli ollut merkittäviä ongelmia useiden vuosien ajan. Reneco halusi selvittää kriittiset menestystekijät onnistuneelle tietojärjestelmäprojektille.

Selvityksessä haastattelimme sekä sähköyhtiöiden avainhenkilöitä että tietojärjestelmätoimittajien edustajia. Reneco myös huomioi omia kokemuksiaan raportissa.

Selvityksen lopputuloksena syntyneessä raportissa on muun muassa käsitelty tietojärjestelmän hankinnan perusasioita, keskeisiä haasteita, tilaajan ja toimittajan rooleja.

Asiakastarveselvitys

Asiakkaan tavoitteena oli saada hyvä lähtökohta asiakaspalvelunsa kehittämiseen.

Selvityksen teon yhteydessä dokumentoimme energiayhtiön asiakkaille tarjottavat palvelut ja tunnistimme niihin liittyvät todelliset asiakastarpeet. Selvityksen yhteydessä tarkastelimme myös asioinnin nykytilaa ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä tekijöitä. Selvitystä varten haastattelimme sekä sähköyhtiön henkilökuntaa että satoja loppuasiakkaita.

Selvityksen tuloksena olevassa raportissa on käsitelty palvelujen määrittelyjen lisäksi asiakkaiden asioinnin tilastoja painopisteiden valintoja varten sekä asiakkailta haastattelujen yhteydessä saatua palautetta.

Asiakaskohtainen selvitys, joka ei ole ladattavissa.

Selvitys sähkön kilpailuttamisesta

Asiakkaan tavoitteena oli selvittää uuden kuluttajille suunnatun internet-pohjaisen sähkön vähittäismyyntipaikan ja siihen liittyvän liiketoiminnan edellytykset ja toteutusvaihtoehdot.

Selvityksessä haastattelimme useita sähkön myynnin avainhenkilöitä sekä viranomaisia. Selvitystyön aikaisena taustatyönä kävimme läpi sähkömarkkinoita säätelevää lainsäädäntöä, kilpailevat palvelut ja julkisista lähteistä saatavia palvelun tarvitsemia lähtötietoja.

Selvityksen raportissa on käsitelty muun muassa sähkön myyntitoiminnan erityispiirteet, sähkönmyyjän vaihtamisen prosessin, sähkötuotteiden yleisimmät hinnoittelumallit ja sen hetkiset saatavilla olevat kilpailevat palvelut.

Asiakaskohtainen selvitys, joka ei ole ladattavissa.